STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY

Státní jazykové zkoušky se pořádají v jarním termínu, tj. písemná část v květnu a ústní část nejdříve 14 dní po písemné části zpravidla v červnu. Termíny písemné části jsou jednotné pro celou Českou republiku.

Minimální počet kandidátů pro uskutečnění zkoušky je 4. Pokud je počet kandidátů menší, je poplatek za zkoušku navýšen (viz ceník zkoušek).

Ke zkouškám se mohou přihlásit i zájemci, kteří nenavštěvují kurz v naší jazykové škole.

Uchazeči, který u ústní části státní jazykové zkoušky nevyhověl, může být povoleno opakování ústní části zkoušky, pokud část písemná byla klasifikována výborně nebo velmi dobře. Opakování ústní části zkoušky je možné v nejbližším termínu všeobecné státní jazykové zkoušky, pokud uchazeč o opakování písemně požádá. Zájemce platí pouze poplatek za tuto část.

STÁTNÍ JAZYKOVÁ ZKOUŠKA ZÁKLADNÍ

Zkouška jen na úrovni B2 společného evropského referenčního rámce.

Obsah základní SJZ je zaměřen na témata denního života v dané jazykové oblasti
a v České republice. Uchazeč zkouškou prokazuje schopnost porozumět mluvenému
i písemnému textu a samostatně se ústně i písemně vyjadřovat o daných tématech
v rozsahu jazykových prostředků stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem pro základní kurz v jazykové škole. Požaduje se znalost 2000 až 2500 lexikálních jednotek.

V písemné části zkoušky se u kandidáta ověřuje:

 1. a) porozumění čtenému textu v celkovém rozsahu asi 700 – 1000 slov
 2. b) volný písemný projev – dovednost sestavit v cizím jazyce sdělení v celkovém rozsahu asi 300 slov
 3. c) porozumění vyslechnutému textu v celkové délce 35-40 minut
 4. d) test gramatických a lexikálních struktur – schopnost používat vybrané mluvnické a lexikální struktury na dané úrovni

Pro vypracování písemné části zkoušky se stanoví doba 4 hodin.

Typy testů mohou zahrnovat: tvořené odpovědi, výběr z několika možností, test správně × chybně, doplňování chybějících slov do textu, částečný překlad, dávání slov do správných tvarů a další.

V části porozumění čtenému textu a volný písemný projev je možné používat slovník, ale pouze v tištěné podobě.

Ústní část zkoušky, která trvá 15–20 minut a ve které se u kandidáta ověřuje:

 1. a) schopnost pohotově reagovat v běžných situacích denního života (např. rodina, společenský styk, zaměstnání apod. Seznam tematických okruhů je ke stažení …)
 2. b) dovednost plynně hovořit o daných tématech.

Průběh ústní části: po vylosování otázky má zkoušený asi 10 – 15 minut na přípravu. Zkouška probíhá jako přirozený dialog se zkoušejícím na téma otázky, kterou si kandidát vylosuje a na základě podnětu (obrázek, krátký text).

Poplatek: 3.500 Kč; 5.000 Kč (do 3 kandidátů).

STÁTNÍ JAZYKOVÁ ZKOUŠKA VŠEOBECNÁ

Zkouška jen na úrovni C1 společného evropského referenčního rámce.

Obsah všeobecné SJZ je zaměřen na témata denního života a na otázky politického, hospodářského a kulturního dění  v dané jazykové oblasti a v České republice.

Uchazeč má zkouškou prokázat hlubší znalosti a větší míru osvojení cizího jazyka, a to v rozsahu jazykových prostředků stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem pro základní a střední kurz v jazykové škole. Požaduje se znalost přibližně 4000 lexikálních jednotek.

V písemné části zkoušky se u kandidáta ověřuje: 

 1. a) porozumění čtenému textu v celkovém rozsahu asi 1200–1400 slov
 2. b) volný písemný projev – dovednost sestavit sdělení či volně zpracovat dané téma v celkovém rozsahu asi 500 slov
 3. c) porozumění vyslechnutému cizojazyčnému textu v celkové délce 40 až 45 minut
 4. d) test gramatických a lexikálních struktur – schopnost používat vybrané mluvnické a lexikální struktury na dané úrovni

Pro vypracování písemné části zkoušky se stanoví doba 4 hodin.

V části porozumění čtenému textu a volný písemný projev je možné používat slovník, ale pouze v tištěné podobě.

Ústní část zkoušky, která trvá 25–30 minut a ve které se u kandidáta ověřuje: 

 1. a) schopnost pohotově a spontánně reagovat v cizím jazyce v běžných situacích denního života, plynně a jazykově správně hovořit v cizím jazyce o daných tématech
 2. b) znalost reálií dané jazykové oblasti a České republiky v cizím jazyce
 3. c) dovednost plynně a správně hovořit v cizím jazyce o vlastní četbě beletrie v původním originále daného jazyka v rozsahu nejméně 500 stran

Typy testů mohou zahrnovat: tvořené odpovědi, výběr z několika možností, test správně x chybně, doplňování chybějících slov do textu, částečný překlad, dávání slov do správných tvarů a další.

U obou částí zkoušky se vyžaduje schopnost umět se vyjadřovat v rámci těchto tematických okruhů:

Rodina, společenský styk. Bydlení, město (místo), v němž žijeme. Práce a zaměstnání. Volný čas a jeho organizace. Příroda, ekologické problémy. Cestování. Oblékání. Péče o zdraví. Umění, věda a technika. Vzdělávání. ČR a země příslušné jazykové oblasti (základní geografické údaje, nejnavštěvovanější místa, svátky, zvyky a konvence, problémy každodenního života, nejvýznamnější historické etapy a události, hlavní představitelé umění, vědy a techniky, významné aktuální informace z kulturního a společenského života ČR a zemí příslušného jazyka, vzájemné vztahy ČR s těmito zeměmi). Konkrétní okruhy si můžete stáhnout /najdete zde…

Na přihlášce je nutno uvést nejméně 5 knih (pouze beletrie, nejvíce 2 knihy od jednoho autora) v celkovém rozsahu nejméně 500 stran, které kandidát přečetl v originále.

Průběh ústní části: po vylosování otázky má zkoušený asi 10 minut na přípravu. Zkouška probíhá jako přirozený dialog se zkoušejícím na téma otázky, kterou si kandidát vylosuje, a na základě podnětu (obrázek, krátký text). Součástí je také rozhovor o přečtených knihách a zkouška z historie a reálií.

Poplatek: 4.200 Kč; 7.000 Kč (do 3 kandidátů).

Napište nám

 Souhlasím se zpracováním osobních údajů dle GDPR.