Osvědčení o základní znalosti jazyka (stupeň B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky) se vydává po prokázání znalosti jazyka odpovídající absolvování výuky v rozsahu 420 vyučovacích hodin (úroveň znalostí absolventa základního kurzu).

Zkouška se skládá z písemného testu a ústní části.

Písemná část se skládá ze tří částí – test porozumění čtenému textu (40 minut), test porozumění slyšenému textu (15 minut) a gramaticko-lexikální test (45 minut) – základní slovesné časy a způsoby, souslednost časová, vyjádření podmínky, zájmena, spojky a spojovací výrazy, členy atd.

Úspěšné zvládnutí  písemného testu (minimálně 60 %) a ústního pohovoru  opravňuje kandidáta k získání  Osvědčení o základní znalosti jazyka B1.

Ústní zkouška se skládá ze dvou částí. V první části se uchazeč krátce představí (odkud je, co dělá, proč skládá tuto zkoušku). Ve druhé části si vylosuje jedno konverzační téma (rodina, volný čas a koníčky, bydlení, zdraví a nemoc, kultura, sport, cestování, nakupování, jídlo) a odpovídá na otázky zkoušejícího. Otázky mohou být doplněny obrázky k danému tématu.

Ústní část trvá 10 – 15 minut.

Okruhy:
Rodina, domov, práce, škola, volný čas, sport, sportování, cestování, doprava, kultura.

Poplatek: 2.000 Kč

 

Napište nám

 Souhlasím se zpracováním osobních údajů dle GDPR.