DOCEO – Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. má mnohaletou zkušenost v pořádání krátkodobých a dlouhodobých kurzů zaměřený na výuku českého jazyka pro cizince i nejrůznějších cizích jazyků.

Krátkodobé, především prázdninové kurzy, slouží ke zlepšení jazykových dovedností a k seznámení s Českou republikou a její kulturou. Dlouhodobé jazykové kurzy jsou určené pro studenty, kteří mají zájem studovat v České republice v češtině či angličtině. Studenty tyto kurzy připravují k dalšímu univerzitnímu studiu nejen po stránce jazykové, ale nabízíme i profilovou přípravu na vybrané obory. Naši absolventi studují v různých českých městech na mnoha českých univerzitách v bakalářských i magisterských programech nejrůznějších studijních oborů.

O jazykové kurzy češtiny pro cizince mají zájem nejčastěji studenti z Ruské federace, z Ukrajiny a Kazachstánu. V poslední době zaznamenáváme zájem o výuku češtiny i ze zemí, které nepatří ke státům bývalého SSSR (Indie, Čína, Latinská Amerika). Kurzy jsou propagovány a nabízeny nejen na webových stránkách jazykové školy DOCEO, ale také na zahraničních veletrzích a výstavách věnovaných vzdělávání.

DOCEO se mimo výuky zavazuje poskytovat studentům doprovodné služby související se studiem (konzultační činnost před příjezdem studentů do ČR, vyzvednutí na letišti, pomoc při orientaci v prvních dnech v ČR, pomoc při zajištění ubytování, konzultační činnost při nostrifikaci, organizace volného času a nabídka sportovního a kulturního programu). Výuka probíhá nejčastěji přímou metodou, tj. přes český jazyk, v malé míře přes jazyk zprostředkovací – angličtinu, ruštinu.

Podmínky úspěšného ukončení jednotlivých kurzů a složení závěrečných zkoušek jsou stanoveny vedením školy dle platných norem a předpisů. Společnými znaky jednotlivých kurzů je ovšem pravidelné a časté přezkušování a požadavek na bezproblémovou docházku přesahující 80%.

Pro aktuální nabídku kurzů prosím kontaktujte vedení školy.

 Souhlasím se zpracováním osobních údajů dle GDPR.